Meniu Uždaryti

Projektai

2019-10-01 – 2019-12-20. BESILAVINANTIS SENJORAS – SVEIKESNĖ INTEGRUOTA VISUOMENĖ 3. Projekto vadovė- Gražina Jedemskienė.

Tikslinė projekto grupė-  Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus klausytojai: pensijinio amžiaus ( 63-85 metų) bei 50- 62 metų amžiaus neįgalumą turintys Kėdainių miesto bei rajono gyventojai.

Tikslas: Sudaryti sąlygas Kėdainių miesto ir rajono senjorų bei neįgaliųjų (Senojo Kėdainių TAU studentų) socialinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui, bendruomeniškumui, visapusiškam asmeniniam tobulėjimui; savišvietai bei saviraiškai; emocinės, fizinės bei psichinės gerovės kūrimui ir palaikymui.

Uždaviniai:

1.Palaikyti ir gerinti senjorų komunikacinius gebėjimus užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų).

2.Tobulinti ir pritaikyti senjorų IT kompetencijas kasdieniams poreikiams, bendravimui, informacijos paieškai.

3. Supažindinti senjorus su įvairiomis kūrybiškomis technologijomis, kurias galėtų panaudoti savo buityje, kuriant šventines dekoracijas, aksesuarus, atnaujinant senus rūbus. 

4.Ugdyti ir palaikyti senjorų sociakultūrinius įgūdžius, mažinant jų socialinę atskirtį, įtraukiant juos į aktyvų tarpusavio bendravimą bei bendravimą su Kėdainių PRC jaunimu.

5. Sudaryti salygas senjorų fiziniam aktyvumui bei meninei saviraiškai (vokalinio ansamlio ir linijimių šokių studijos užsiėmimai bei vieši pasirodymai).

6. Suteikti senjorams galimybę susipažinti su naujausiais mokslo tyrinėjimais ir atradimais, padedančiais palaikyti ar gerinti fizinę bei psichinę sveikatą.

7. Plėsti senjorų žinias apie Lietuvos istorinį, kultūrinį palikimą, visuomeninę, švietėjišką iškilių Lietuvos piliečių veiklą.

8. Sudaryti sąlygas aktyviam bendravimui su Lietuvos TAU klausytojais, įvairiomis švietėjiškomis  nevyriausybinėmis organizacijomis.

Finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirtas finansavimas: 2855,00 Eurai.

Nuo 2019-12-20, kaip M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo partneriai, dalyvaujame projekte „SIDABRINĖ LINIJA“ KĖDAINIUOSE: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą.

Projekto tikslas: Prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į savanorišką veiklą. Projektas prisideda prie Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.  

  30 savanorių, Senojo Kėdainių TAU klausytojų ir klubo”Rudenėlis”senjorų, viena kartą savaitėje sutartu laiku telefonu bendrauja su vienišais bendraminčiais senoliais. 

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“). Skirtas finansavimas: 36 352,67 Eur.
Projekto kodas: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0098

2020-10-01-2020-12-18. „VYRESNIOJO AMŽIAUS ŽMONIŲ Į(SI)TRAUKIMAS Į BENDRUOMENĖS GYVENIMĄ“. Projekto vadovė- Gražina Jedemskienė.

Tikslinė projekto grupė: Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus klausytojai: rizikos grupės 60+  ir 50+  metų amžiaus neįgalumą turintys Kėdainių miesto bei rajono gyventojai

Tikslas: Sudaryti sąlygas Kėdainių miesto ir rajono senjorų bei neįgaliųjų (Senojo Kėdainių TAU studentų) socialinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui, bendruomeniškumui, visapusiškam asmeniniam tobulėjimui; savišvietai bei saviraiškai; emocinės, fizinės bei psichinės gerovės kūrimui ir palaikymui.

Uždaviniai:

1.Palaikyti ir gerinti senjorų komunikacinius gebėjimus užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų).

2. Sukurti internetinę svetainę su nuotolinio mokymo platforma, kur bus talpinama mokomoji visų kursų ir paskaitų medžiaga, įgalinančia tobulinti ir pritaikyti senjorų IT kompetencijas mokymosi tikslams, kasdieniams poreikiams, bendravimui, informacijos paieškai.

3. Supažindinti senjorus su įvairiomis kūrybiškomis technologijomis, kurias galėtų panaudoti savo buityje, kuriant šventines dekoracijas, aksesuarus, atnaujinant senus rūbus. 

4. Ugdyti ir palaikyti senjorų sociakultūrinius įgūdžius, mažinant jų socialinę atskirtį, įtraukiant juos į aktyvų tarpusavio bendravimą bei bendravimą su Kėdainių PRC jaunimu.

5. Sudaryti salygas senjorų fiziniam aktyvumui bei meninei saviraiškai (vokalinio ansamlio ir linijimių šokių studijos užsiėmimai bei vieši pasirodymai).

6. Plėsti senjorų žinias apie Lietuvos istorinį, kultūrinį palikimą, visuomeninę, švietėjišką iškilių Lietuvos piliečių veiklą.

8. Sudaryti sąlygas aktyviam bendravimui su Lietuvos TAU klausytojais, įvairiomis Kėdainių rajono bendruomenėmis bei švietėjiškomis  nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Skirtas finansavimas: 2715,00 Eu.

2020-07-01 – 2022-07-30. Nordplus projektas Nr. NPAD-2020/10040 “AMŽIUS- NE KLIŪTIS II”. Projekto tikslinė grupė –Latvijos, Estijo ir  Lietuvos senjorai ir senjoros.

Tikslas– švietėjiškas: parengti 10 skirtingų temų mokomają medžiagą ir organizuoti 20 akademinių valandų mokymus, įvairias veiklas projekte dalyvaujančių neformaliojo švietimo organizacijų klausytojams.

Projekte- 10 partnerių:  Latvijos, Estijos, Lietuvos trečiojo amžiaus universitetai, mokyklos, senjorų klubai ir asociacijos. Projekto koordinatorius – Latvijos suaugusiųjų mokymo asociacija.

Senojo Kėdainių TAU darbo grupės vadovė –  rektorė Gražina Jedemskienė.

Grupės nariai: Senojo Kėdainių TAU Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanė. Kėdainių PRC specialioji pedagogė Jolita Kšenavičienė, Kėdainių PRC vyr. mokytoja personalo vedėja Laima Skinderienė, Kėdainių PRC IT specialistas Arvydas Kantautas.

Senojo Kėdainių TAU dalyvauja tarptautinės komandose kuriant mokomąją šiomis temomis:

01.”Skaitmeninių technologijų, kompiuterio, planšetinio kompiuterio, išmanaus telefono  naudojimas. Socialiniai tinklai, interneto saugumas. Kaip skaitmeninti senas nuotraukas, kurti elektroninius albumus, pridėti informaciją”. A. Kantautas- tarptaurinės darbo grupės narys.

08. „Senjorų teisinis raštingumas (teisiniai įstatymai, piliečių teisės, vartotojų apsauga, kaip sumažinti riziką tapti sukčiavimo auka“. L. Skinderienė- tarptautinės darbo grupės vadovė.

10. “Šeimos geneologinio medžio kūrimas”. J. Kšenavičienė- tarptautinės darbo grupės vadovė.

2021-01-01 – 2021-12-31. Kaip M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo parneriai, dalyvaujame projekte Pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų įgalinimas, kuriant ir išbandant „Sidabrinės linijos“ informavimo telefonu paslaugą

Projekto tikslas: įgalinti pažeidžiamus senyvo amžiaus asmenis plėtoti socialinius ryšius, užtikrinti savalaikę ir kokybišką informaciją ir jos prieinamumą aktualiais gyvenimo kokybės ir sėkmingo senėjimo klausimais bei gebėjimus aktyviau naudotis žmogaus teisėmis, paskatinti juos visavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir įnešti savo indėlį, gyventi savarankiškai ir priimti sprendimus savo gyvenimo klausimais.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti ir ištestuoti „vieno langelio“ principu veikiančią informavimo telefonu paslaugą, vienoje vietoje sutelkiant senyvo amžiaus asmenims aktualios informacijos paketą žmogaus teisių įgyvendinimo, gyvenimo kokybės užtikrinimo, sveiko senėjimo klausimais;
 • integruoti senyvo amžiaus žmonių informavimo telefonu paslaugą į jau veikiantį, visuomenės ir ypač tikslinės grupės pripažintą „Sidabrinės linijos“ draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos paslaugų paketą: organizuoti patobulintos paslaugos teikimą telefonu, įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją, skirtą populiarinti projekto metu patobulintą paslaugą.

  Projekto vykdytojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

  Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Lietuvoje lėšomis, programos dalis. Skirtas finansavimas: 76 626 €

2021-09-01 – 2021-12-16. „VYRESNIOJO AMŽIAUS ŽMONIŲ Į(SI)TRAUKIMAS Į
BENDRUOMENĖS GYVENIMĄ- II
”. Projekto vadovė- Gražina Jedemskienė.
Tikslinė projekto grupė- Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus klausytojai: rizikos grupės 60+ ir
50+ metų amžiaus neįgalumą turintys Kėdainių miesto bei rajono gyventojai (daugiausia
našlės/ našliai, vieniši senjorai arba kurių vaikai gyvena kituose Lietuvos miestuose ar
užsienyje).
Tikslas- Sudaryti sąlygas Kėdainių miesto ir rajono senjorų bei neįgaliųjų (Senojo Kėdainių
TAU studentų) socialinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui, bendruomeniškumui,
visapusiškam asmeniniam tobulėjimui; savišvietai bei saviraiškai; emocinės, fizinės bei
psichinės gerovės kūrimui ir palaikymui.
Uždaviniai:
1.Palaikyti ir gerinti senjorų komunikacinius gebėjimus užsienio kalbomis (anglų, vokiečių).

 1. Supažindinti senjorus su įvairiomis kūrybiškomis technologijomis, kurias galėtų panaudoti
  savo buityje, kuriant šventines dekoracijas, aksesuarus, atnaujinant senus rūbus.
  3.Ugdyti ir palaikyti senjorų sociokultūrinius įgūdžius, mažinant jų socialinę atskirtį,
  įtraukiant juos į aktyvų tarpusavio bendravimą bei bendravimą su Kėdainių PRC
  bendruomene, įvairių Kėdainių rajono bendruomenių nariais.
 2. Sudaryti sąlygas senjorų fiziniam aktyvumui bei meninei saviraiškai (vokalinio ansamblio
  ir linijinių šokių studijos užsiėmimai bei vieši pasirodymai).
 3. Plėsti senjorų žinias apie depresiją vyresniame amžiuje, apie mirties ir tikėjimo prasmę,
  emocinę paramą šalia esančiam žmogui.
 4. Sudaryti sąlygas aktyviam bendravimui (gyvai ar nuotoliniu būdu) su Lietuvos TAU
  klausytojais, įvairiomis Kėdainių rajono bendruomenėmis bei švietėjiškomis
  nevyriausybinėmis organizacijomis.
 5. Klausytojų sukurtą žodinę bei vaizdinę medžiagą panaudoti tiek kontaktinių, tiek
  nekontaktinių užsiėmimų metu (per Zoom ar Goole meet platformas), tiek įkeliant ją į Senojo
  Kėdainių TAU internetinę svetainę.
 6. Ugdyti fakulteto klausytojų bendruomeniškumą, didinti visuomenės integralumą.
  Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė.
  Skirtas finansavimas – 1600,00Eur.